PERSBERICHT: NVMA ORGANISEERT ‘CONGRES HORIZONTAAL TOEZICHT EN ZORGREGISTRATIE -EEN VERTALING NAAR DE DAGELIJKSE PRAKTIJK’

PERSBERICHT: NVMA ORGANISEERT ‘CONGRES HORIZONTAAL TOEZICHT EN ZORGREGISTRATIE -EEN VERTALING NAAR DE DAGELIJKSE PRAKTIJK’

WEESP, 31 juli 2017

De Nederlandse Vereniging voor de Medisch specialistische zorgAdministratie (NVMA) organiseert, in samenwerking met de Sint Maartenskliniek, op 18 oktober 2017 het ‘Congres Horizontaal Toezicht & Zorgregistratie – Een vertaling naar de dagelijkse praktijk’.

Dit congres wordt georganiseerd voor de sleutelmedewerkers die betrokken zijn bij een juiste, tijdige en volledige zorgregistratie rondom de medisch specialistische zorg van de patiënt.

Waarom dit congres over Horizontaal Toezicht?
Een juiste, volledige en tijdige zorgregistratie rondom de patiëntbehandeling dient een vanzelfsprekendheid te zijn in de Nederlandse ziekenhuizen. Dat kan alleen als de sleutelmedewerkers het belang (in)zien van een goede zorgregistratie. Het congres geeft hen de handvatten om die vanzelfsprekendheid te bereiken.

Het congres wordt gehouden in de Sint Maartenskliniek in Nijmegen en bestaat uit plenaire en parallelle sessies waarbij vragen aan de orde komen zoals:

  • Wat betekent het realiseren van een 100% goede nota voor de zorgregistratie?
  • Hoe kan het primaire proces daarbij ondersteund worden?
  • Hoe manage je de risico’s? Wat zijn de beheersmaatregelen en hoe toon je dat aan?
  • Welke rol heeft de ICT of kan de ICT vervullen?

Meer info over het congres: www.nvma.nl/congres

Achtergrondinformatie Horizontaal Toezicht:
Horizontaal Toezicht is een vorm van samenwerking tussen de zorgverzekeraars en een zorgaanbieder die steunt op vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie in handelen. Horizontaal Toezicht richt zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven. Dit gaat enerzijds over correct registreren en declareren en anderzijds over gepast gebruik van zorg.

In plaats van gegevensgerichte controle achteraf werken partijen samen om de rechtmatigheid van declaraties in de processen aan de voorkant te borgen. Dit is niet alleen een efficiëntere manier om correct registreren en declareren te borgen, maar het is ook effectiever. Horizontaal Toezicht sluit namelijk aan op het profiel en de systemen van het ziekenhuis.

Horizontaal Toezicht betekent dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars:

  • gezamenlijk zorgen voor een juiste besteding van huidige en toekomstige zorguitgaven;• gezamenlijk invulling geven aan de maatschappelijke verantwoording over deze uitgaven;
  • gezamenlijk op een efficiënte, effectieve en tijdige manier zekerheid creëren over deze uitgaven naar alle ketenpartijen

In april 2017 was de ondertekening van de intentieovereenkomst waarin ziekenhuizen en zorgverzekeraars starten met de praktische uitrol van horizontaal toezicht. Horizontaal toezicht draait om het nog beter in controle zijn ten aanzien van correct registreren en declareren. Dit leidt tot administratieve lastenverlichting en minder controlewerkzaamheden. Het streven van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) is dat 80% van de ziekenhuizen en umc’s in 2020 is ingericht op horizontaal toezicht.

Noot voor de redactie:Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willem Visser, 06-45066554 of per e-mail naar nvmacongres@gmail.com

Over NVMA
De NVMA bevordert de kwaliteit van de zorgadministratie binnen de gezondheidszorg. De vereniging is een ontmoetingspunt voor alle werkers in de gezondheidszorg, die op welke wijze dan ook betrokken zijn of belang hebben bij deze zorgadministratie.