Jeugdwet: 2018 is het jaar van de waarheid!

Jeugdwet: 2018 is het jaar van de waarheid!

Gemeenten en zorgaanbieders hebben aangegeven dat de administratieve lasten in de jeugdzorg en WMO te hoog zijn en moeten worden teruggebracht. Om de zorg te verbeteren en te zorgen dat deze goed betaalbaar blijft, heeft het i-Sociaal Domein standaarden en voorzieningen ontwikkeld. De Verenigingen van Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft aan dat de standaarden voor ruim 80% consistent worden toegepast. Echter ervaren veel aanbieders en gemeenten de jeugdhulp als een administratieve hoge last.

Uit een enquête van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) blijkt namelijk dat de wachtlijsten langer worden en dat er door nadruk op administratieve- en verantwoordingsprocessen minder ruimte is voor innovatie en kwaliteitsborging. Dit staat lijnrecht tegenover het uitgangspunt van de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeente. Het doel was namelijk om tot snellere, meer samenhangende en gepaste zorg te komen voor kinderen en jongeren. Hoe ziet dit proces er gaandeweg 2017 uit en wat gaat er veranderen in 2018?

Uitfasering Jeugd DBC’s

Vanaf 2018 kopen gemeenten de jeugdhulp niet meer in met de DBC-systematiek. In 2018 heeft de gemeente de keus om volgens drie uitvoeringsvarianten te financieren. De mogelijkheden bestaan uit de volgende varianten:

  • Inspanningsgericht
  • Outputgericht
  • Taakgericht

Meer informatie over deze uitvoeringsvarianten is te vinden via de ‘Handreiking uitvoeringsvarianten iWMO en iJW’ gepubliceerd door de VNG. De gemeente heeft beleidsvrijheid om te kiezen uit één van deze varianten. Invoer van deze varianten zou moeten leiden tot een betere gestandaardiseerde inkoopsystematiek, waardoor de administratieve lasten verminderd worden. De praktijk moet uitwijzen of dit inderdaad leidt tot een betere samenwerking tussen gemeente en aanbieder. De effecten zullen pas in een later stadium zichtbaar zijn, daar het proces van contract tot controle een jaarcyclus doorloopt. De daadwerkelijke effecten worden dus pas in de loop van 2018 zichtbaar.

Lees verder/ bron: https://www.quoratio.nl/jeugdwet-2018-is-het-jaar-van-de-waarheid