Horizontaal Toezicht administratieve draak?!

Horizontaal Toezicht administratieve draak?!

Horizontaal Toezicht administratieve draak?!

Congres ‘Innovaties en Best Practices maken de Zorgregistratie beter’ 25 april 2018 Sint Maartenskliniek te Nijmegen

De NVMA is benauwd dat Horizontaal Toezicht verwordt tot een administratieve draak, als er geen positieve ontwikkelingen plaatsvinden in de ziekenhuizen voor verbetering van de zorgregistratie. “En dat kunnen wij ons niet permitteren.”, aldus de heer Pieterse, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Zorgadministratie en Informatie (NVMA). “De zorgregistratie moet slimmer en efficiënter worden. Daar zijn verzekeraars en ziekenhuizen het over eens. Het delen van kennis en kunde is daarbij essentieel. Daarom doen we een beroep op alle key-users in de zorgregistratie* om oplossingen in te sturen die de zorgregistratie slimmer én efficiënter laten plaatsvinden.”

Bij Horizontaal Toezicht gaat de zorgverzekeraar de declaraties niet meer achteraf controleren, maar maakt zij vooraf heldere afspraken met het ziekenhuis over het proces van correct registreren en declareren van de zorguitgaven. Deze aanpak levert een grotere efficiency op die de zorg grote besparingen kan opleveren. Voor Horizontaal Toezicht (HT) hebben zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk het volgende met elkaar afgesproken:

  1. Het dragen van zorg voor een juiste besteding van de huidige en toekomstige zorguitgaven
  2. Invulling geven aan de maatschappelijke verantwoording over deze uitgaven
  3. Het creëren van zekerheid over deze uitgaven naar alle ketenpartijen, op een efficiënte, effectieve en tijdige manier

Het gaat over een nieuwe manier van toezicht waarbij de nadruk ligt op risicobeheersing tijdens het proces van de zorgregistratie in plaats van omvangrijke achterafcontroles.

De zorgverzekeraars en ook de accountants zullen van de zorginstellingen verlangen dat zij kunnen aantonen dat de geleverde zorg rechtmatig is en dat de risico’s (juist, volledig, tijdig én gepast) in het proces van registratie en declaratie zijn afgedekt. Het managen van deze risico’s, zoals landelijk opgenomen in het Control Framework van HT, vraagt van de zorginstellingen echter een grote administratieve inspanning.

“Waarom een grote inspanning? Het moet toch niet moeilijk zijn om de zorgregistratie meteen direct in het zorgproces goed te laten plaatvinden!” De NVMA stelt dat dit inderdaad zo zou moeten, echter de praktijk is weerbarstiger. De zorgregistraties staan in de ziekenhuizen onder druk en zijn tijdrovend door een aantal issues:

  • De declaratiesystematiek bevat niet altijd de goede prikkels om de zorg efficiënt en effectief te laten plaatsvinden. De zorgregistratie heeft daar last van.
  • De declaratiesystematiek bevat aspecten die de zorgregistratie bemoeilijkt. Het kan op een aantal punten veel simpeler en transparanter worden ingericht.
  • De ziekenhuisinformatiesystemen zijn nog onvoldoende slim om de gebruiker te beschermen tegen het maken van registratiefouten.
  • Landelijke definities, richtlijnen zijn voor meerdere uitleg vatbaar.
  • Heldere spelregels worden gemist met betrekking tot het beoordelen van wat wel/niet onder Good Governance valt.

Om een positieve stap te zetten doet de NVMA een beroep op het veld om hun best practices oplossingen in de zorgregistratie te delen, zodat HT daarvan kan profiteren en kan bijdragen om het tot een succes te maken. De beste drie inzendingen worden uitgenodigd om hun oplossing te presenteren op het congres ‘Innovaties en Best Practices maken de Zorgregistratie beter’ dat op woensdag 25 april 2018 wordt gehouden in de Sint Maartenskliniek te Nijmegen. Op het congres wordt een winnaar gekozen. De winnaar ontvangt, naast een prijs €1000, de Harry Severens Award (bijna 60 jaar geleden de oprichter van de NVMA). Van alle ingezonden Best Practices in de Zorgregistratie wordt een boekje uitgegeven om te delen met de ziekenhuizen.

De Best Practice oplossing met onderbouwing vóór 1 maart 2018 insturen via de website nvma.nl/best-practice/

Aanmeldden voor congres ‘Innovaties en Best Practices maken de Zorgregistratie beter’ kan via de website www.nvma.nl/congres 

* zorgadministrateurs, dbc-beheerders, functioneelbeheerders, zorgcontrollers en alle overige sleutelfiguren die een bijdrage leveren aan een juiste, tijdige en volledige zorgregistratie